Permintaan agregat vs permintaan

Permintaan dan permintaan agregat adalah konsep yang berkait rapat dengan satu sama lain. Kedua-dua permintaan dan permintaan agregat mewakili perbezaan utama antara kajian makroekonomi dan ekonomi mikro. Walaupun mikroekonomi bimbang dengan permintaan bagi barangan dan perkhidmatan tertentu, makroekonomi berkenaan dengan permintaan keseluruhan negara bagi semua barangan dan perkhidmatan. Artikel ini menawarkan penjelasan yang jelas tentang permintaan dan permintaan agregat dan menunjukkan persamaan dan perbezaan utama antara keduanya.

Permintaan agregat

Permintaan agregat adalah jumlah permintaan dalam ekonomi pada tahap harga yang berbeza. Permintaan agregat juga dirujuk sebagai jumlah perbelanjaan dan juga mewakili permintaan keseluruhan negara untuk KDNKnya. Rumusan untuk mengira permintaan agregat ialah:

AG = C + I + G + (XM), di mana

C ialah perbelanjaan pengguna,

Saya adalah pelaburan modal,

G ialah perbelanjaan kerajaan,

X adalah eksport, dan

M menandakan import.

Keluk permintaan agregat boleh diperiksa untuk mengetahui kuantiti yang dituntut pada harga yang berbeza dan akan muncul ke bawah yang miring dari sebelah kiri ke kanan. Terdapat beberapa sebab mengapa lengkung permintaan agregat menurun ke bawah dengan cara ini. Yang pertama ialah kesan kuasa beli, di mana harga yang lebih rendah meningkatkan daya beli wang. Yang seterusnya adalah kesan kadar faedah, di mana paras harga yang lebih rendah menghasilkan kadar faedah yang lebih rendah dan akhirnya kesan penggantian antarabangsa, di mana harga yang lebih rendah menghasilkan permintaan yang lebih tinggi untuk barang-barang yang dihasilkan secara tempatan dan kurang penggunaan produk asing yang diimport.

Permintaan

Permintaan ditakrifkan sebagai 'keinginan untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang disokong oleh keupayaan dan kesediaan untuk membayar harga'. Undang-undang permintaan adalah konsep penting dalam ekonomi, dan melihat hubungan antara harga dan kuantiti yang dituntut. Undang-undang permintaan menyatakan bahawa sebagai harga produk meningkatkan permintaan untuk produk akan jatuh, dan apabila harga produk jatuh permintaan akan produk akan meningkat (dengan asumsi faktor-faktor lain tidak dipertimbangkan).

Keluk permintaan adalah perwakilan grafik undang-undang permintaan. Permintaan akan terjejas oleh beberapa faktor yang berbeza di samping harga. Sebagai contoh, permintaan untuk kopi Starbucks akan terjejas oleh beberapa faktor seperti harga, harga pengganti lain, pendapatan, ketersediaan jenama lain kopi, dll.

Apakah perbezaan antara Permintaan dan Permintaan Agregat?

Permintaan agregat mewakili jumlah penawaran dan permintaan semua barangan dan perkhidmatan di negara. Permintaan menunjukkan hubungan antara harga produk dan kuantiti yang dituntut. Konsep permintaan dan permintaan agregat berkait rapat antara satu sama lain dan digunakan untuk menentukan kesihatan ekonomi mikro dan makroekonomi sesebuah negara, tabiat perbelanjaan pengguna, paras harga, dan lain-lain. Permintaan agregat menunjukkan jumlah perbelanjaan seluruh negara terhadap semua barangan dan perkhidmatan sementara permintaan adalah berkenaan dengan melihat hubungan antara harga dan kuantiti yang dituntut untuk setiap produk individu.

Ringkasan:

Permintaan agregat vs permintaan

• Permintaan dan permintaan agregat mewakili perbezaan utama antara kajian makroekonomi dan ekonomi mikro.

• Permintaan agregat adalah jumlah permintaan dalam ekonomi pada tahap harga yang berbeza.

• Permintaan ditakrifkan sebagai 'keinginan untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang disokong oleh keupayaan dan kesediaan untuk membayar harga'.

• Permintaan agregat menunjukkan jumlah perbelanjaan keseluruhan negara terhadap semua barangan dan perkhidmatan sementara permintaan menumpukan pada melihat hubungan antara harga dan kuantiti yang dituntut untuk setiap produk individu.